i-dokumentacja

Strona działa od roku i jest stale rozbudowywana…

I-dokumentacja badania sprawozdania finansowego.
Interaktywna, inteligentna, intuicyjna dokumentacja ma za zadanie pomóc w przebiegu badania sprawozdania finansowego. Projekt (planowane zakończenie listopad 2020) będzie zawierać większość istotnych dla badania sprawozdania finansowego KSB w formie edytowalnych PDF. Głównym celem naszej dokumentacji jest oszczędność czasu. Projekt (w opracowaniu) składa się z następujących formularzy:

KSB 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania

KSB 210 – Uzgadnianie warunków zleceń badania


Interaktywna umowa o badanie

KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego

KSB 230 – Dokumentacja badania

KSB 240 – Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw

KSB 250 – Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego

KSB 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór

KSB 265 – Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej

KSB 300 – Planowanie badania sprawozdania finansowego

KSB 315 – Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia

KSB 320 – Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania

KSB 330 – Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka

KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej

KSB 450 – Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania

KSB 500 – Dowody badania

KSB 501 – Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji

KSB 505 – Potwierdzenia zewnętrzne

KSB 510 – Zlecenia badania po raz pierwszy – stany początkowe

KSB 520 – Procedury analityczne


Przewodnik Big Data

KSB 530 – Próbkowanie

KSB 540 – Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień

KSB 550 – Strony powiązane

KSB 560 – Późniejsze zdarzenia

KSB 570 – Kontynuacja działalności

KSB 580 – Pisemne oświadczenia

KSB 600 – Szczególne rozważania – badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)

KSB 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych

KSB 620 – Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta

KSB 700 – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego

KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 705 – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 706 – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe

KSB 720 – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji

KSB 800 – Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia

KSB 805 – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego

KSB 810 – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego

Część z Państwa miało okazję opracowywać dokumentacje korzystając z wymagających ogromnego nakładu pracy aplikacji lub z bardziej lub mniej zsynchronizowanych zestawów plików Excela. Oba rozwiązania maja swoje zalety. Excel jest łatwy w edycji co jest jego główna zaletą, ale też wadą (łatwość popełnienia błędu) natomiast aplikacje niewątpliwie mają wiele zalet w tym jedna wadę (cenę).
W sytuacji, gdy potrzebujemy standardowy i bezbłędny dokument a dodatkowo obsługiwany przez darmowe aplikacje rozwiązaniem jest właśnie interaktywny formularz PDF.