i-dokumentacja 2020_w budowie

KSB 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania

KSB 210 – Uzgadnianie warunków zleceń badania

KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego

KSB 230 – Dokumentacja badania

KSB 240 – Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw

KSB 250 (Z) – Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego

KSB 260 (Z) – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór

KSB 265 – Informowanie osób sprawujących nadzór i kierownictwa o słabościach kontroli wewnętrznej

KSB 300 – Planowanie badania sprawozdania finansowego

KSB 315 (Z) – Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia

KSB 320 – Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania

KSB 330 – Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka

KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej

KSB 450 – Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania

KSB 500 – Dowody badania

KSB 501 – Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji

KSB 505 – Potwierdzenia zewnętrzne

KSB 510 – Zlecenia badania po raz pierwszy – stany początkowe

KSB 520 – Procedury analityczne

KSB 530 – Próbkowanie

KSB 540 – Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień

KSB 550 – Strony powiązane

KSB 560 – Późniejsze zdarzenia

KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności

KSB 580 – Pisemne oświadczenia

KSB 600 – Szczególne rozważania – badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)

KSB 610 (Z) – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych

KSB 620 – Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta

KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego

KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 705 (Z) – Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 706 (Z) – Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

KSB 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe

KSB 720 (Z) – w brzmieniu MSB 720 (Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji

KSB 800 (Z) – Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia

KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego

KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego