i-przyszłość

Trendy IT w księgowości i audycie

Big Data

Python - 
język Big Data

Jupyter

Grupa robocza AICPA nagrała film wideo przedstawiający wykorzystanie narzędzi Big Data w procesie audytu (film jest na stronie internetowej Audit Data Standards). Film przedstawia sposób wykorzystania języka Python do zaimportowana obrotówki, księgi głównej, wykonania podstawowych weryfikacji a następnie wykonania analizy zapisów księgowych. W marcu 2019 wydała również dokument Learn more about Python , który to dokument omówię w oddzielnym artykule.

Automatyzacja

Robotic process automation (oprogramowanie RPA) zestaw algorytmów, które ingerując w inne aplikacje wyręczają człowieka w powtarzających się czynnościach, które nie wymagają kreatywności (już wykorzystywane w księgowości). Przykładowy robot może czytać faktury, logować się do oprogramowania księgowego, wprowadzać faktury do FK, tworzyć nowych kontrahentów, uzyskiwać brakujące dane o firmie ze źródeł zewnętrznych.

Komputerowa inteligencja kognitywna symulacja procesów myślowych w modelu komputerowym. Korzystając z samo uczących się algorytmów, wykorzystując rozpoznawanie wzorców oraz przetwarzając język naturalny (lub korzystając z kontrolowanego języka naturalnego) komputer dąży do naśladowania sposobu działania ludzkiego mózgu.

Przetwarzanie języka naturalnego

Kontrolowane Języki Naturalne CNL (ang. Controled Natural Language) mają formalną podstawę logiczną, tzn. mają formalną składnię i semantykę i mogą być odwzorowane na istniejący język formalny, na przykład logikę pierwszego rzędu. Tak więc języki te mogą być wykorzystane jako języki reprezentacji wiedzy, a pisanie w tych języków jest obsługiwane przez w pełni automatyczną kontrolę spójności i nadmiarowości, odpowiadanie na zapytania.

Ontologia to mechanizm konceptualizacji i uporządkowania wiedzy polegający na organizacji stwierdzeń dotyczących danej dziedziny (domeny) wiedzy w formie czytelnej dla aplikacji komputerowej. Proces tworzenia ontologi nie jest zadaniem łatwym wymaga bowiem dużej pracochłonności, wiedzy specjalistycznej (domeny) i doświadczenia z zakresu inżynierii wiedzy. Forma prezentacji ontologi jest siec semantyczna stanowiąca siec stwierdzeń, w której węzłami są stwierdzenia gałęziami zaś relacje pomiędzy tymi stwierdzeniami. Relacje pomiędzy obiektami są przedstawione jako rysunek (graf). Formalna relacja między znakami językowymi zrozumiałymi przez komputer, stanowiąca zbiór reguł pozwalających na składanie (formowanie) wyrażeń – syntaktyka – pozwala na komunikację użytkownika z komputerem. Stosując reguły (zgodne z naturalna gramatyką) można syntaktycznym wyrażeniom nadać zrozumiałą dla człowieka semantyczną formę (Kontrolowanego Języka Naturalnego).

Semantyczne bazy wiedzy

Baza wiedzy – zbiór aksjomatów logicznych i zdań na temat poszczególnych elementów danej dziedziny wiedzy (domeny) zapisanych za pomocą reguł logicznych w języku reprezentacji wiedzy (najczęściej kontrolowanym języku naturalnym) . Na podstawie aksjomatów i informacji zawartych w bazie wiedzy mechanizmy wnioskujące dokonują wyszukiwania i weryfikacji tych twierdzeń.

Semantyczna baza wiedzy daje możliwość wyszukiwania zasobów, łączenia ich w relacje logiczne oraz wnioskowanie na jego podstawie nowych informacji. Wnioskowanie polega na „poruszaniu się” po sieci semantycznej. W zależności od tego jaką drogę obierzemy możemy pozyskiwanie wiedzę opisujących dany obiekt.

Wykorzystanie blockchain (rejestry operacji księgowych)

Blockchain (koncepcja wykorzystania w księgowości) – zamiast utrzymywać osobne rejestry oparte na potwierdzeniach transakcji, firmy mogą zapisywać swoje transakcje bezpośrednio we wspólnym rejestrze, tworząc zblokowany system trwałych zapisów księgowych. Ponieważ wszystkie wpisy są dystrybuowane i kryptograficznie zamknięte, szanse na ich zniszczenie lub zmanipulowanie w celu ukrycia działalności jest praktycznie niemożliwe.

XBRL (za Wikipedią) – rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej. Jest otwartym standardem, zaprojektowanym do wymiany informacji biznesowych. Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja semantyki elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią XBRL (standard coraz częściej stosowany na świecie). Inline XBRL (iXBRL) to specjalna wersja standardu XBRL łącząca zalety HTML i XBRL. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest odczytywanie sporządzonych sprawozdań finansowych za pomocą przeglądarek internetowych. Inline XBRL wykorzystywany jest np. w Wielkiej Brytanii.