i-wyceny

Wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi

Wycena metodą księgową (aktywów netto)

Wycena aktywów netto polega na skorygowaniu ogólnej wartości majątku o wartość zobowiązań firmy.

Wk = A – Zob

Wk = wycena księgowa
A = aktywa
Zob = zobowiązania

Wycena metodą skorygowanych aktywów netto

Wycena polega na zwiększeniu bądź zmniejszeniu wyceny aktywów netto o korekty.

Wkk = Wk +(-) K

Wkk = wycena metodą skorygowanych aktywów netto
K = korekty
Korekty dotyczyć mogą aktualizacji do wartości rynkowej składników majątku (w tym całkowicie zamortyzowanych), aktualizacji wartości zapasów (pod kątem utraty ich wartości), należności (pod kątem ich wiarygodności), uwzględnienia wartości zobowiązań pozabilansowych oraz aktualizacji rezerw i innych niewymienionych powyżej aktywów i pasywów.

Wycena metodą odtworzeniową

Wycena ta polega na oszacowanie nakładów, jakie należałoby ponieść na odtworzenie wycenianego przedsiębiorstwa od podstaw. Procedura szacowania wartości firmy za pomocą metody odtworzeniowej przedstawia się następująco:

  • identyfikacja posiadanych składników majątkowych
  • ustalenie wartości rynkowych poszczególnych składników majątku na podstawie dostępnych aktualnych katalogów cenowych lub kosztów odtworzenia składników majątku
  • skorygowanie ustalonych cen o zużyciem składnika majątku
  • oszacowanie rynkowej wartości zadłużenia przedsiębiorstwa

Wycenę wyznacza się z następującego wzoru:

Wo=∑Ar−Zob

Wo = wycena metodą odtworzeniową
Ar = aktywa wg wartości rynkowej (odtworzeniowej skorygowanej o zużycie)

Formularz wyceny metodą odtworzeniowa - w opracowaniu 
(już wkrótce) - DCF już jest - poniżej

Wycena metodą likwidacyjną

Wycena ta polega na szacowaniu środków, jakie można by uzyskać, likwidując przedsiębiorstwo.

WL = ∑Al -Zob – KL

WL = wycena metodą likwidacyjną
Al = wartość likwidacyjna aktywów,
KL = koszty likwidacji

Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi

Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda DCF)

Wycena DCF polega na zsumowaniu zdyskontowanych do wartości obecnej wolnych przepływy pieniężne generowanych przez wyceniany aktyw w n-letnim okresie oraz powiększenie jej o wartość rezydualną wynikającą z prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy.

Etap 1. Szacowanie stopy dyskontowej (d) wyrażonej jako średni ważony koszt kapitału (WACC).
d = określana również jako minimalna wymagana stopa zwrotu po opodatkowaniu

WACC (d)= Koszt kapitału własnego * % kapitału własnego +
Oprocentowanie długu * (1 – Stopa podatku dochodowego) * % kapitału obcego

Etap 2. Ustalenie wysokości prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych a następnie zsumowanie i ich wartości obecnej.

∑PVn gdzie PVn = FVn/(1+d)^n

∑PVn = suma bieżących wartości wolnych przepływów pieniężnych
FVn = wolny przepływ pieniężny w okresie n
PVn = wartość obecna wolnego przepływu pieniężnego w okresie n

Etap 3. Wyznaczenie wartości rezydualna Wr (RV)

Wr = CFn (1+g) / (d-g)

CFn = wartość wolnych przepływów pieniężnych generowanych w ostatnim okresie prognozy (zastosowano uproszczenie, gdyż często stosowana jest wartość wolnych przepływów pieniężnych generowanych w następnym okresie po okresie prognozy)
g = długoterminowa stopa wzrostu

Etap 4 . Ostateczna wycena

W(DCF) = ∑PVn + Wr

Formularz wyceny metodą DCF

Zdyskontowanych strumieni ekonomicznej wartości dodanej.

Metoda EVA formularz w opracowaniu

Wycena przedsiębiorstw metodami mieszanymi

Metoda wartości średniej

Formularz metoda niemiecka, szwajcarska, anglosaksońska w opracowaniu

Metoda stopy pomnażania wartości

Wycena oparta wskaźniku tempo pomnażania wartości poprzez kapitalizację części wytworzonych dochodów.

Wt = Wk ∗ (1+t)^n ∗ e^(−kn)

Wt = wycena metodą stopy pomnażania wartości
t – wskaźnik tempa pomnażania wartości
k – stopa dyskontowa

Metodą z zyskiem dodatkowym

Wycena w dużej mierze subiektywna oparta na założeniu, że w okresie n będzie występować tzw zysk dodatkowy, który pojawia się w prężnie rozwijających się i innowacyjnych podmiotach gospodarczych.

W = Wk+ n*zd

Wzd – wycena metodą z z zyskiem dodanym
zd = wartość zysku dodatkowego

Wycena przedsiębiorstw metodami rynkowymi

Metoda porównawcza oparta o spółki giełdowe polega na zastosowaniu mnożników (wskaźników) dla porównywalnych spółek notowanych na rynkach kapitałowych.
W metodzie tej można wyodrębnić następujące wskaźniki:

  • Mnożnik z parametrem sprzedaży
  • Mnożnik z parametrem zysku netto
  • Mnożnik z parametrem majątku
  • Mnożnik z parametrem EBIT
  • Mnożnik z parametrem EBITDA

Do wyceny spółek nie notowanych stosuje się dyskonto uwzględniające brak płynności aktywu. Przeciętne dyskonto w sytuacji porównania spółki publicznej z niepubliczną oscyluje w graniach 25 – 50%.

Formularz wyceny metodą rynkową